Series

Високоsидните внатрешни единици се дизајнирани за поставување на sид во близина на таванот во просториите